نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت تعاون و رفاه اجتماعی
تاريخ 1399/01/27
شماره قانون 1000/99/466
عنوان قانون دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1399
متن کامل قانون:

بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی موضوع دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1399 طی نامه 1000/99/466 مورخ 1399