نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاريخ 1399/03/15
شماره قانون 60/67135
عنوان قانون تصمیمات نود و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار
متن کامل قانون:

تصمیمات نود و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار اعلام شد.

[دریافت اصل فایل]