نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/03/20
شماره قانون 200/99/509
عنوان قانون بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
متن کامل قانون:
بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصو