نوع قانون بخشنامه
محل صدور ساير
تاريخ 1399/03/21
شماره قانون 30401/74/1
عنوان قانون بروزرسانی نرخ شاخص حمل براساس تن-کیلومتر
متن کامل قانون:

افزایش 30 درصدی کرایه حمل از تاریخ 1399/04/01 طی نامه شماره 30401/74/1 مورخ 1399/0