نوع قانون بخشنامه
محل صدور ساير
تاريخ 1399/03/21
شماره قانون 27290/950
عنوان قانون ابلاغیه تعرفه هزینه دیرکرد کانتینر و میزان حداکثر سپرده نقدی و غیر نقدی به عنوان تضمین پرداخت دیرکرد احتمالی و برگشت کانتینر
متن کامل قانون: