نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت تعاون و رفاه اجتماعی
تاريخ 1399/03/31
شماره قانون 48692
عنوان قانون مصوبه شورای عالی کار در اجرای بندهای ۷ و ۸ بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۶
متن کامل قانون: