نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاريخ 1399/03/31
شماره قانون 60/80011
عنوان قانون تصمیمات نود و ششمین جلسه ستاد تنظیم بازار
متن کامل قانون:
تصمیمات نود و ششمین جلسه ستاد تنظیم بازار اعلام شد.