نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1399/03/27
شماره قانون 308595
عنوان قانون واردات مواد اولیه خارجی گروه 4 توسط شرکت های تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
متن کامل قانون:
بخشنامه واردات مواد اولیه خارجی گروه 4 توسط شرکت های تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طی نامه شماره