نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/03/12
شماره قانون 230/8254
عنوان قانون تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیات های مستقیم
متن کامل قانون: