نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاريخ 1399/04/04
شماره قانون 60/84700
عنوان قانون صادرات رب گوجه فرنگی و رب اسپتیک
متن کامل قانون:
بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص صادرات رب گوجه فرنگی و رب اسپتیک طی نامه شماره 60/84700 مورخ 99/04/04 توسط