نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1399/04/06
شماره قانون 351446
عنوان قانون مصوبه هیات وزیران در خصوص میزان حقوق ورودی برنج سفید شده به میزان 4 درصد و اصلاح برخی از ردیف های تعرفه برنج
متن کامل قانون:

مصوبه