نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1399/04/04
شماره قانون 344847
عنوان قانون نحوه استعلام از آزمایشگاه در خصوص منسوج موسوم به مخمل های تقلیدی یا شبه مخمل ها و اعلام تعرفه انواع آن
متن کامل قانون:
بخشنامه