نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1399/04/14
شماره قانون 394168
عنوان قانون ممنوعیت صادرات تخم مرغ
متن کامل قانون:

بخشنامه لغو مجوزهای صادرات تخم مرغ طی نامه شماره 99/394168 مورخ 1399/04/14 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

 [دریافت اصل فایل]