تاريخ: 1394/12/10

 اطـلاعيــه 6) قراردادهای درآمدی اشخاص حقوقی
اطـلاعیــه
قراردادهای درآمدی اشخاص حقوقی

به اطلاع کارفرمایانی که دفاتر قانونی آنان حسابرسی می شود و در گزارشات حسابرسی مابه التفاوت حق بیمه مواد 28
(مابه التفاوت حقوق و دستمزد) و 38 (مابه التفاوت قراردادهای با مصالح و خدماتی با اعمال ضریب) گزارش و مطالبه می گردد، می رساند
برخی مواقع شعب سازمان به قراردادهای منعقده اشخاص حقوقی که مجری (پیمانکار) می باشند بر مبنای بخشنامه 14 جدید درآمد به ناخالص کارکرد مأخذ حق بیمه اعمال و صورت حساب اعلامیه بدهی صادر می کنند که با اعتراض پیمانکار در جلسات هیأت بدوی و تجدیدنظر مطرح می گردد.
با عنایت به اینکه هدف بازرسی از دفاتر قانونی شناسایی تعهدات شخص حقوقی در رعایت یا عدم رعایت موضوع ماده 39 می باشد و در صورت وجود مابه التفاوت توسط بازرس دفاتر قانونی گزارش و مطالبه می گردد بنابراین قراردادهای درآمدی اینگونه اشخاص از احتساب حق بیمه معاف بوده و لازم است در مواجه با اینگونه قراردادها در هیأت ها رعایت کامل در عدم مطالبه حق بیمه بعمل آید.
لازم به توضیح است بطور کلی اینگونه قراردادها مشمول حق بیمه و اعمال بخشنامه 14 جدید درآمد نیستند.

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت