تاريخ: 1394/12/10

 اطـلاعيــه 7)
به اطلاع می رساند مصوبه 24/1/1370 شورایعالی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه احتساب مأخذ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری مقرر نموده است:

در قراردادهایی که تهیه و تأمین کل مصالح بعهده و هزینه پیمانکار می باشد مأخذ احتساب حق بیمه به ناخالص کارکرد 7% به انضمام 1/9 بعنوان بیمه بیکاری می باشد.
در قراردادهای دستمزدی که تهیه و تأمین مصالح بعهده و هزینه پیمانکار نمی باشد و یا توسط کارفرما تأمین می گردد و به مأخذ احتساب حق بیمه به ناخالص کارکرد 15% به انضمام 1/9 بیمه بیکاری می باشد.
در قراردادهای خدماتی که نوع کار ایجاب می نماید که قرارداد با تهیه و تأمین ماشین آلات اجرا شود به میزان اجرای مکانیکی قرارداد مأخذ 7% به انضمام 1/9 بیمه بیکاری می باشد.
برخی مواقع در قراردادهایی که تهیه و تأمین مصالح بعهده و هزینه پیمانکار می باشد و برخی اوقات پیمانکار در اجرای قرارداد از ماشین آلات مکانیکی نیز استفاده می نماید.
کارفرما در اعلام خلاصه عملکرد ضمن تأکید بر تهیه و تأمین مصالح و کالا توسط پیمانکار درصد انجام مکانیکی را نیز اعلام می نماید که واحدهای اجرایی در احتساب حق بیمه بدون توجه به تعهد پیمانکار در تأمین مصالح احتساب بیمه را بر مبنای درصد مکانیکی 7% و درصد دستی 15% محاسبه و اعلام بدهی صادر می کنند و توجهی به تعهدات تأمین کل مصالح به عهده پیمانکار نمی کنند و با اعتراض پیمانکار به هیأت تشخیص ارجاع می گردد.

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت