تاريخ: 1394/12/10

 اطـلاعيــه 9) ماده واحده قانون معافیت پرداخت سهم بیمه کارفرمایان که حداکثر 5 نفر کارگر دارند
ماده واحده قانون معافیت پرداخت سهم بیمه کارفرمایان که حداکثر 5 نفر کارگر دارند

به اطلاع می رساند از آغاز سال 1362 کارگران کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن و غیره) استفاده می نمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.
سازمان تأمین اجتماعی با صدور دستور اداری شماره 2/52488-52 مورخ 23/11/1390 مقرر نمود که کارگاههای تولیدی و صنعتی و صنفی که دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس از وزارت صنایع، معادن و تجارت میباشند در زمره کارخانه بوده و از شمول معافیت خارج می باشند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 724 الی 726 و 779 مورخ 10/6/1394 با انشاء رأی و رجوع به تبصره 5 قانون معافیت تعیین نوع کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی بر عهده هیأت وزیران قرار داده شده است نظر به اینکه هیأت وزیران در تصویب نامه های شماره 16003-1362/3/12 و 106254/ت33هـ -1369/2/12 فهرست فعالیتهای تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر را احصاء کرده است و در مصوبات مذکور برای برخورداری از معافیت مقرر در قانون شرط صدور پروانه از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش بینی نشده است بنابراین دستور اداری 2/52488-52-1390/11/24 اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی که در آن مقرر شده است کارگاههای دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس از وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمره کارخانه بوده و از شمول معافیت خارج می باشند مغایر قانون فوق الذکر وضع شده است و به استناد بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می گردد ضمناً رأی مأخوذه ضمیمه می باشد.

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت