تاريخ: 1395/02/01

 گزارش عملکرد سال 1394 اتاق و برنامه اتاق در سال 1395

عملکرد سال 1394  

• دریافت فایل

 

برنامه اتاق در سال 1395 

• دریافت فایل

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت