تاريخ: 1396/09/05

 آخرین وضعیت روابط بانکی با کشورهای آفریقایی
منبع: بانک توسعه صادرات

 

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت