تاريخ: 1396/09/14

 مجمع موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران - پاکستان

مجمع موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران - پاکستان

 زمان برگزاری : 19 آذر ماه 96

ساعت : 14 در طبقه هشتم اتاق بازرگانی ایران

تلفن تماس : 85732388 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت