تاريخ: 1396/10/19

 گزارش «نگاهی گذرا به 20 اکوسیستم استارت آپی برتر دنیا»

کارآفرینی نوآورانه و فناورانه، نقش بسزایی در اشتغالزایی و ایجاد صنایع پایدار دارند و عنصری حیاتی در رشد نوآوری و اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشند، ولیکن کارآفرینان نوآور و فناور در بستر یک اکوسیستم حمایتگر قادر به رشد و تعالی خواهند بود فلذا توجه به خلق اکوسیستم نوآوری امری حیاتی تلقی می شود. در کل اکوسیستم نوآوری طیف گسترده ذینفعان اعم از دولتی و خصوصی می باشند که ضمن تعامل رخداد نوآوری را ایجاد، ساختاردهی و یا تسهیل می کنند.
مطالعه اخیر، با توجه به ضرورت توسعه اکوسیستم استارت آپی و با عنایت به اهمیت الگوبرداری از نمونه های موفق جهانی، جهت بهره برداری ذینفعان تنظیم شده است. امید است مفاد این مطالعه نقش مؤثری در رشد فضای کسب و کار استارت آپی داشته باشد.

« دریافت فایل گزارش نگاهی گذرا به 20 اکوسیستم استارت آپی برتر دنیا »

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت