تاريخ: 1398/07/17

  رسیدگی و پیگیری مشکلات شرکت های ایرانی در ترکیه

 رسیدگی و پیگیری مشکلات شرکت های ایرانی در ترکیه

با توجه به تشکیل کمیته رسیدگی و پیگیری مشکلات شرکت های ایرانی در ترکیه در این دبیرخانه 
خواهشمند است شرکت های ایرانی فعال در کشور ترکیه که مشکلاتی با طرفهای ترک دارند بااین دبیرخانه تماس بگیرند

تلفن 021 64454620 


نمابر 64454647 

پست الکترونیک hosseinpour@iripo.ir 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت