تاريخ: 1398/09/04

 بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا جهت بهره برداری و اطلاع رسانی

شیوه نامه بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا جهت بهره برداری و اطلاع رسانی در فایل پیوست آمده است 

http://www.tccim.ir/Images/Docs/bazrasi.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت