تاريخ: 1398/09/04

 برنامه اعلامی سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات های مستقیم

برای اطلاع از برنامه اعلامی سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات های مستقیم به فایل پیوست مراجعه کنید 

http://www.tccim.ir/Images/Docs/malyat.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت