تاريخ: 1398/09/06

 برگزاری نوبت دوم مجامع فوق العاده و عادی بطور فوق العاده شورای همکاری های اقتصادی ایران آفری‍قا

برگزاری نوبت دوم مجامع فوق العاده و عادی بطور فوق العاده شورای همکاری های اقتصادی ایران آفری‍قا

زمان : چهارشنبه 27 آذر ماه 98 ساعت 14 الی 15

مکان : اتاق بازرگانی ایران طبقه ششم

تلفن تماس : 85730000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت