تاريخ: 1398/09/06

  آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه

 آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه

طبق تصویب هیات محترم وزیران به شماره 4522/ت24152 هـ مورخ 9/1398 

ادارارت و سازمان های دولتی و وزارتخانه ها موظف هستند تشریفات اداری مربوط به صدور کلاهای صادراتی صادرکنندگان نمونه را خارج از نوبت و در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگی کنند.

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت