تاريخ: 1398/09/11

  آگهی نوبت دوم فراخوان ثبت نام مجمع موسسین انجمن قهوه ایران

 آگهی نوبت دوم فراخوان ثبت نام مجمع موسسین انجمن قهوه ایران از تاریخ 9 آذر الی 13 آذر ماه 98 جهت ثبت نام و تکمیل مدارک به معاونت تشکل های اتاق بازرگانی ایران مراجعه کنید


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت