تامین مازوت جهت مصرف داخل و صادرات
» تامین مازوت جهت مصرف داخلی از پالایشگاه آبادان// صادرات به افغانستان به صورت بشکه شده تحویل مرز دوقارون// تامین مازوت جهت صادرات به صورت FOB
کشور: Iraq نام: بازرگانی سنگاری
تاريخ: 1397/12/29
آدرس: مازندران نوشهر
تلفن: 09115909739 فکس:
آدرس پست الکترونيک: ali_sgr72@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.