آمادگی همکاری جهت طراحی و مطالعات پژوهشی شهر سازی و تهیه طرح های توسعه عمران نواحی صنعتی و فضای شهری
» آمادگی همکاری جهت طراحی و مطالعات پژوهشی شهر سازی و تهیه طرح های توسعه عمران نواحی صنعتی و فضای شهری بوسیله شرکت معتبر با رتبه تخصصی زمینه فعالیت: ساختمانھای آموزشی، ورزشی، بھداشتی و درمانی ساختمانھای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی شھرسازی برنامه و جغرافیایی مطالعات فضایی
کشور: Iran نام: مھندسین مشاور طرح و برنامھ پارس
تاريخ: 1398/01/24
آدرس: ایران-تهران-ظفر
تلفن: 09127937630 فکس:

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.