حمل و نقل فله مواد شیمیایی و مواد غذایی
» شرکت حمل و نقل مواد شیمیایی به صورت فله. و حمل مواد غذایی در مخزن. دارای مخزن تانکرهای با تخلیه ازبالا جهت مواد شیمیایی و اسیدی و مخزن تانکرهای با تخلیه از پایین جهت مواد پتروشیمی و مواد غذایی
کشور: Russia نام: اتاق بازرگانی مازندران واحد بین الملل
تاريخ: 1398/11/02
آدرس: اتاق بازرگانی استان مازندران
تلفن: 01133353399 فکس:
آدرس پست الکترونيک: shabanian.dr.icc@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.