زره سرامیکی
» صفحات محافظ بالستیک برای: وسایل نقلیه زمینی کشتی های دریایی هواپیما.. صفحات سرامیکی اکسید آلومینیوم (Al2O3): کلاس محافظت تا 6a (استاندارد GOST) صفحات سرامیکی مبتنی بر SiC و B4C: کلاس محافظت تا 6a (استاندارد GOST)
کشور: Russia نام: اتاق بازرگانی مازندران واحد بین الملل
تاريخ: 1398/11/03
آدرس: اتاق بازرگانی استان مازندران
تلفن: 01133353399 فکس:
آدرس پست الکترونيک: shabanian.dr.icc@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.