رزین های اپوکسی
» رزین های اپوکسی گلس ، مهر و موم res رزینهای گرمازا (رزین های اپوکسی ، فنولوینلستر) ues چسب اپوکسی hes چسب اپوکسی seal سیلانت اپوکسی
کشور: Russia نام: اتاق بازرگانی مازندران واحد بین الملل
تاريخ: 1398/11/03
آدرس: اتاق بازرگانی استان مازندران
تلفن: 01133353399 فکس:
آدرس پست الکترونيک: shabanian.dr.icc@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.