English  
امروز چهارشنبه 10 آذر 1400
صفحه اصلي  |  اهداف  |  تاریخچه  |  تماس با ما  |  وب سایت اتاق تهران

آگهي

فراخوان

گزارش تصویری


دیدار دبیرکل شبکه زنان کارآفرین مالزی و رییس کانون زنان بازرگان و کارآفرین ایران - 1396/08/13

کارگاه آموزشی سرمایه گذاری در بورس در پساتحریم

مراسم بزرگداشت روز زن 1394/01/19

تاريخ:  1387/02/15   زمان:  12:37
انقلاب مونث ها

  »

هفته نامه شهروند:عصر مذمت زن نفس هاي آخر خود را مي زند.اگر عصر مدرن با حاكميت مردان آغاز شد امروز در دوره پست مدرن ها زنان در عرصه سياست و حكومت ظاهر شده اند تا همه چيز به پاي مردان نوشته نشود.
اگر فيلسوفان يونان باستان، زن را تحقير مي كردند و فلاسفه پس از آنها نيز در دوره حاكميت مدرنيسم به زن بي توجهي نشان مي دادند تا دنيا مردانه شود و رنگ و بوي زنانه به خود نگيرد، امروز زنان از سياست تفسيري ديگر ارائه مي كنند تا نشان دهند تنها با فهم زنان از پلتيك است كه صلح دست يافتني مي شود. اگر زماني زن را دروازه شيطان مي دانستند و به بلاياي طبيعي عنوان زنانه مي دادند امروز آنان با مبارزه مسالمت آميز در حال به حاشيه راندن مردان هستند تا تنها اين را ثابت كنند كه جنگ و ستيز در دوران قديم و جديد تنها  ناشي از نگاه مردانه به جهان و تضادها بوده است. تاريخ همان طور كه ورق مي خورد رنگ و بوي زنانه اش هم بيشتر مي شود تا عيان شود زنان چيزي كمتر از مردان ندارند و حتي شايد با حاكميت آنان بر سياست و حكومت، تحقق صلح آسان تر شود.
زن سالاري يا برابري خواهي
در عصر پست مدرن، آنها كه از زن و سياستمداران زن خوششان نمي آيد فمنيسم را به زن سالاري ترجمه كرده اند. حال آنكه زن سالاري يك تعبير و تفسير خاص از فمنيسم است. آنان كه راديكال مي انديشند و افراط را بر ميانه روي ترجيح مي دهند، خواهان سالاري زن در جامعه هستند ولي اين تفسير خود خواهانه شامل همه فمنيست ها نمي شود. برخي از طرفداران حقوق زنان، ليبرال مي انديشند و خود را در گير و دار مبارزه براي حذف جنسيتي قرار نمي دهند.
ليبرال ها بر خلاف راديكال ها برابري حقوق مي خواهند و نه تساوي در حقوق. آنها از مبارزه با مناسبات مردسالانه دفاع مي كنند و نه مقابله با مردان. اينها به تفاوت ها مي انديشند و آنان به تضادها. اينها از دوران تفاوت ها به جايي مي رسند كه در دنياي زنانه صلح، سهل الوصول تر است وادعايشان هم نتايج شوم حاكميت انحصاري مردان بر سياست است. ولي تندروها فقط تضاد را مي بينند و چنين نگاهي اين برداشت را به ذهن يك ناظر بيروني مي رساند كه دنياي زنانه و راديكال با مردان چندان تفاوتي نخواهد داشت.
تفاوت ها ميان فمنيست ها هر چه باشد، يك چيز را قطعي كرده است و آن ظهور تدريجي زنان در سياست و حكومت است. زناني كه هم ليبرال اند و هم راديكال. ليبرال اند وقتي كه صحنه سياست به روي آنها گشوده مي شود و راديكال اند زماني كه مردان خشونت ورزي مي كنند و همه چيز را مردانه مي بينند اما با اين وجود زنان در مبارزه شان استثنا هم آفريده اند. آنان مسالمت جويي پيشه كردند تا حقوق شان را تدريجي به دست آورند. چرا كه تنها در اين شرايط از حقوق نهادينه شده برخوردار مي شدند. انقلاب به كار آنها نمي آمد چرا كه انقلاب خود پديده اي مردانه بود و شكستن انحصارش هم غيرممكن، پس اصلاح طلب شدند و استراتژي شان را كسب منزلت قرار دادند تا با كسب پرستيژ و تقيه، موقعيت اجتماعي و سياس شان را ارتقاء دهند. آنان برخلاف مردان به سياست تغيير وضع موجود باور نداشتند چرا كه رسيدن به آن مستلزم انكار واقعيت بود وبا اين كار كسب حقوق ميسر نمي شد. اگر چه زنان انقلابي نبودند ولي با اين وجود در عمل انقلاب به پا كرده اند.امروز زنان دسترنج استراتژي ديروزشان را مي بينند. از آمريكاي لاتين تا آسيا و آفريقا همه به محل نمايش زنان در قدرت تبديل شده است. امري كه در خاورميانه به دليل پيوند خوردن سنت هاي مرد سالارانه با سياست كمتر مجالي براي ظهور پيدا كرده است. چه كسي مي داند، شايد دنياي زنانه بهتر از نوع مردانه اش باشد به هر حال بايد در انتظارش ماند و پيامدهايش را به چشم ديد.

 آرشیو اخبار بازگشت
خدمات شورا
عضویت امور بانوان
گروههای کاری
آموزش و پژوهش
سازمانهای مرتبط
بخش های خبری اتاق
» اخبار داخلی
» اخبار خارجی
» مقاله
زنان کارآفرین
[آرشیو]

اخبار با فرمت

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می باشد