اتاق هاي مشترک - شورای ایران و مالزی

رئیس: مسعود دانشمند

نایب رئیس اول:

نایب رئیس دوم :

دبیر :

عضو هیات مدیره :

عضو هیات مدیره :

بازرس :

خزانه دار : ذکرگو

آدرس: تهران- خیابان مفتح جنوبی - کوچه افشار - پلاک 8 - طبقه دوم - واحد 4  

تلفن: 88381346

فکس: 88381345

پست الکترونیکی:  -

نشانی اینترنتی :  -