اتاق هاي مشترک - شورای ایران و بحرین

 

   

اعضای هیات مدیره

رئیس

اعلاء میرمحمد صادقی

نائب رئیس اول

محمد پرهام

نائب رئیس دوم

 علی اصغر فرشچی

عضو هیات مدیره

 محمد صادق حمیدیان جهرمی

عضو هیات مدیره

 مسعود دانشمند

 عضو هیات مدیره

 امیرحسین سلیمی

عضو هیات مدیره

 شاهرخ ظهیری

عضو هیات مدیره

 محمد حسین ترابی

عضو هیات مدیره

 سید حسین معروف

عضو هیات مدیره

 امیر استاد

عضو هیات مدیره

حسن یگانه

 عضو هیات مدیره

حسن انتظار

 عضو هیات مدیره

 محمد حسین کرمانی

 

آدرس:  تهران- خیابان طالقانی- شماره 254

تلفن:  88346727

فکس : 88346727

پست الکترونیکی: -

نشانی اینترنتی : -