اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و سوریه

 

   

اعضای هیات مدیره

رئیس

محمد پرهام

نائب رئیس اول

علی اصغر جمعه ای

عضو هیات مدیره

سعید گرگبندی

عضو هیات مدیره

محمد علی حاجی صفری

عضو هیات مدیره

مصعود پلمه

 عضو هیات مدیره

علی محمد شریفی

عضو هیات مدیره

صفایی قادری

عضو هیات مدیره

رضا اسماعیل زاده

عضو هیات مدیره

احمد حاتم زاده

عضو هیات مدیره

معین درباری

عضو هیات مدیره

بهرام خالقی

 عضو هیات مدیره

باقر نحوی

 عضو هیات مدیره

منوچهر کریمی

عضو هیات مدیره

جعفر معلم زاده

عضو هیات مدیره

عباس معروفان

عضو هیات مدیره

عباس ملکی تهرانی

 

آدرس:  تهران- خیابان طالقانی- شماره 254

تلفن:88346727 

فکس : 88346727

پست الکترونیکی -

نشانی اینترنتی : -