اتاق هاي مشترک - شورای ایران و قطر

 رئیس:عدنان موسی پور

آدرس:  تهران- خیابان طالقانی- شماره 254

تلفن:  88591049

فکس :  88591309

پست الکترونیکی: info@cci-irqa.com

نشانی اینترنتی : http://cci-irqa.com/