اتاق هاي مشترک - شورای ایران و تونس

رئیس :آقای فرقانی 

آدرس : کوی نصر، خیابان پیروزی غربی ( اولیایی)، خیابان جوانمردی، بن بست دریا، پلاک 3
 

تلفن : 071-36294927 

ایمیل : cc.brdr@yahoo.com