سئوال:
با سلام.احتراما اگر شرکت تازه تاسیس قبل از صدور کارت بازرگانی از چک متعلق به شرکت جهت خرید ملک یا کالا استفاده نماید مشمول پرداخت مالیات خواهد شد یا خیر؟
پاسخ:
با سلام و احترام؛
1. شمول قوانین مالیاتی ارتباطی به داشتن یا نداشتن کارت بازرگانی ندارد.
2. مالیات بر "درآمد " وضع می شود و صرف "خرید" مشمول "مالیات بر درآمد" نیست. اما در صورتی که "کالا" خریداری کرده باشید، فروشنده موظف به وصول مالیات بر ارزش افزوده از شما است، حال آنکه فروش ملک به شما مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست.