سئوال:
با سلام برای افراد حقیقی واردکننده چند سوال داشتم ۱.اداره مالیات بر چه اساس مالیات آخر سال را تعیین میکند؟ برطبق درصد درامد کل,درصد فروش, درصدی از کل مبلغ فاکتورهای خرید, درصد هر دلار کالای وارد شده یا برای هر کالا تعرفه خاصی حساب میکند ۲.آیا با پرداخت چهار درصد مالیات علی الحساب در گمرک پایان سال بدهکار یا بستانکار اداره مالیات میشویم در هرصورت چگونه در هزینه تمام شده کالا قرار دهیم که بدهکار نشویم. ۳. کالایی را از مبدا خارجی خرید میکنیم و در داخل به صورت عمده به فروش می رسانیم مالیات بر ارزش افزوده به اداره مالیات جمهوری اسلامی باید پرداخت کنیم. به چه صورت و چه مقدار می باشد. ۴. چنانچه مالیاتهای دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده و آخر سال وجود دارد بفرمایید. با تشکر.
پاسخ:
با سلام و احترام
1.هیچکدام، در آمد مشمول مالیات قانوناً براساس دو روش (الف) رسیدگی ، ب) علی الراس ) تشخیص داده می شود. در روش رسیدگی به کلیه اقلام درآمد و هزینه از طریق رسیدگی به دفاتر و پس از حسابرسی مالیاتی، درآمد مشمول مالیات تشخیص و درآمد تشخیص داده شده به نرخ ماده 131 برای اشخاص حقیقی مشمول مالیات خواهد بود. موارد تشخیص علی الراس در مواقعی است که دفاتر مودی غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود در این صورت درآمد مشمول مالیات با اعمال ضرائب متناسب با فعالیت مودی تشخیص داده خواهد شد و پس از آن به نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقیقی مشمول مالیات خواهد بود.
2. مالیات علی الحساب واردات کالا "علی الحساب " است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات و قطعیت مالیات متعلقه از مالیات مزبور قابل کسر خواهد بود. ضمناً مجاز به احتساب آن در هزینه و یا قیمت تمام شده نخواهید بود.
3. مالیات بر ارزش افزوده واردات در حال حاضر به نرخ 9 درصد با صدور پروانه سبز توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران وصول می گردد.
4. در ایران طبق قوانین مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به مالیات بر "دارایی" و "درآمد" و "مصرف" (مالیات و عوارض ارزش افزوده) مالیات وضع می گردد.