سئوال:
با سلام آیا بازرگانانی که با کارت بازرگانی شخصی خود مبادرت به صادرات میکنند ، جز اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیات های مستقیم هستند؟ و مشمول تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم خواهند شد؟
پاسخ:
با سلام و احترام؛
پاسخ پرسش اول: بله
پاسخ پرسش دوم: خیر