سئوال:
با سلام احتراما، برگ ابلاغ مالیات بر عملکرد این شرکت برای سال 95 به برادرم که هیچ گونه سمتی در شرکت ندارد( نه کارمند و نه عضو شرکت) ابلاغ شده بود و به شرکت نیز اطلاع رسانی نشده بود. علی ایحال برگ مالیاتی قطعی شده و اینجانب معترض و مطرح کردم که قانونا شما یا به اعضا شرکت باید ابلاغ کنید و یا ابلاغ قانونی انجام بدید. نهایتا معاون اداره مطرح کرد که فعلا کاری انجام نمیشه داد تا به مرحله اجراییه برسد. در موقع اضهار از بخش اجراییه، اعتراض بر اساس ماده 216 ارائه نمایید تا ابلاغیه باطل و ابلاغیه جدید صادر گردد و سپس مراحل را طی نمایید. حال سوال این است . سوال این است: 1- ابلاغیه می تواند به خارج از افرداد یا کاکنان شرکت ابلاغ گردد؟ 2- آیا راهکار ارائه شده برای اعتراص در مرحله اجراییه و بر اساس ماده 216 منطقی و صحیح است؟ لطفا برای حل این مشکل راهنمایی فرمایید. با تشکر
پاسخ:
با سلام و احترام؛
ماده 203 قانون مالیات های مستقیم بیان می دارد:
"اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد . هرگاه به خود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مامور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد ."
از آنجا که واژه "بستگان" در این قانون در مورد شخص حقیقی مصداق دارد و در مورد شرکت صرفاً "مستخدمین" به عنوان ابلاغ شونده حائز وجاهت می باشند. ضمن اینکه احتمال تعارض منافع بین شما و برادر شما نیز محتمل است. بنابراین می توانید با بیان دلایلی از این دست، اعتراض خود را در هیات موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم مطرح فرمائید. با این وجود چون از جزئیات پرونده شما اطلاعی نداریم، پیش بینی نحوه رسیدگی هیات در حیطه اظهارنظر این مشاور نمی باشد. برای انجام مشاوره دقیق تر، می توانید با شماره تلفن 88714472 امور مالیاتی اتاق تهران تماس حاصل فرمایید و پس از تعیین وقت با در دست داشتن اسناد و مدارک در وقت مقرر از مشاوره حضوری بهره مند شوید.