سئوال:
اگر فعالیت شرکتی در حوزه معافیت های ذکر شده در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد، آیا آن شرکت باید در سامانه مالیات بر ارزش افزوده پیش ثبت نام انجام دهد؟
پاسخ:
با سلام و احترام؛
توصیه می شود ثبت نام را انجام دهید و تا زمانی که فعالیت شرکت در محدوده معافیت موضوع ماده 12 است، اظهارنامه خود را با ملحوظ داشتن معافیت تسلیم نمایید.