سئوال:
با سلام با توجه نوسانات بازار امکان دارد میزان سود کمتر شود. اگر سود وارد کننده مقدارش کم شود با توجه به مدارک مثبته آیا اداره مالیات امکان دارد سود بازرگان ناشی از واردات کالا را مورد قبول قرار ندهد و مالیات علی الراس برای وارد کننده منظور کند؟ تشکر
پاسخ:
با سلام و احترام؛
رویه های سازمان امور مالیاتی در امر رسیدگی می باید مطابق موازین قانونی انجام شود. بازرگانان در صورت انجام تکالیف قانونی قادر هستند، تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی را مورد مطالبه جدی قرار دهند، در غیر این صورت مقررات رسیدگی مالیاتی تابع تغییر سود دهی فعالیت بازرگانی نخواهد بود.