سئوال:
سلام در مواردی که مشتری (اغلب دولتی و یا آن هایی که در مناطق آزاد تجاری هستند) درخواست تحویل کالا پیش ازانجام تشریفات گمرکی را دارند، ما در درفترخانه رسمی، صلح قبض انبار میکنیم ( بارنامه، فاکتور، سیاهه و قبض انبار صلح شده را تحویل مشتری می هیم). امکانش هست روش صحیح اظهار برای دارایی این فروش ها که واردات نهایی توسط ما انجام نشده و برگ سبزی برایشان نداریم که نشان دهنده واردات باشد ، چگونه باید باشد؟
پاسخ:
با سلام و احترام؛
در صورت انتقال کالا قبل از ورود به مبادی گمرکی کشور از طریق صلح در دفترخانه اسناد رسمی ، چون واردکننده کالا بابت صلح انجام گرفته مالیات متعلقه را پرداخت نموده است لذا مالیات واردات به شخصی که کالابه او صلح شده و در گمرک پروانه سبز به نام او صادر می گردد منتقل می شود، بنابراین بابت فروش کالا شخص مصالح (واگذارکننده) مشمول مالیات دیگری نمی باشد.