سئوال:
با سلا و آرزوی توفیق، اینجانب در سال ۹۶ مقداری لوازم آسانسور که مال شرکتی در تهران بوده کمسیونی وارد نموده ام و جمعا" ۹% مالیات و عوارض ارزش افزوده راطی اظهارنامه پرداخت شده وکالا ترخیص ، و به صاحبش تحویل داده شده است آیا اکنون در سال ۹۸ که دارایی تسوه حساب میخواهد دوباره باید به دارایی ارزش افزوده پرداخت نمایم.
پاسخ:
با سلام و احترام؛
به طور کلی در صورتی که صاحب کالا نباشید و صرفاً خدمات واردات و ترخیص را انجام دهید بهتر است، در کمال شفافیت با صاحب کالا قرارداد حق العمل کاری منعقد نموده، بدین ترتیب صرفاً بابت حق العمل دریافتی (همان کمیسیون) مشمول مالیات بر ارزش افزوده شوید ، در غیر این صورت مخاطره آنکه سازمان امور مالیاتی، شما را به عنوان صاحب کالا تلقی کند و هم مالیات عملکرد و هم مالیات بر ارزش افزوده را بابت فروش کالا از شما مطالبه کند وجود دارد.