سئوال:
چگونه سهم اتاق بازرگاني رادراظهارنامه حقوقي صفرواردكنيم؟
پاسخ:
با سلام و احترام؛
در قسمت مربوطه عدد صفر را وارد کنید.