ليست کد تعرفه و اولويت هاي کالاهاي گمرکي (1394)
* جهت دسترسی به اطلاع بروزتر از لینک ذیل استفاده فرمائید:

جستجو براساس نام کالا / کد تعرفه:  

شرح کالا شرح کالا (انگلیسی) کد تعرفه
ـ ـ ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچیتس، گونههای سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما) -- Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.): 030193
ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش --- For stock improvement, propagation and culture 03019310
ـ ـ ـ سایر --- Other 03019390
ـ ـ ماهی‌های تن بلوفین جنوب (thunnus maccoyii) --Southern bluefin tunas (thunnus maccoyii) 03019500
ـ ـ سایر: -- Other: 030199
ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش --- For stock improvement, propagation and culture 03019910
ـ ـ ـ تخم و لارو بچه‌ ماهی --- Egg, larvae and young of fish 03019920
ـ ـ ـ سایر --- Other 03019990
ماهی، تازه یا سردکرده، بهاستثنای فیله ماهی و سایر قسمت‌های گوشتی ماهی مشمول شماره 0304 heading 03.04. Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of 0302
ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha - Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus) -- Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha - Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus) 03020013
-- قزل‌آلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) -- Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 03021100
ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و ماهی آزاد دانوب. -- Atlantic salmon (salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho) 03021400
ـ ـ سایر -- Other 03021900
ـ ـ هالیبوت (Reinhardtius hippoglossoides ,Hippoglossus stenolepis) -- Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus Hippoglossus stenolepis) 03022100
ـ ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes platessa) -- Plaice (Pleuronectes platessa) 03022200
ـ ـ کفشک ماهیان )گونه (Solea -- Sole (Solea spp.) 03022300
ـ ـ ماهی توربوت (پستا ماکسیما) -- Turbots (psetta maxima) 03022400
ـ ـ سایر -- Other 03022900
ـ ـ آلباکور -- Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) 03023100
ـ ـ یلوفین -- Yellowfin tunas (Thunnus albacares) 03023200
ـ ـ‌اسکیپ جک یا بونیت با شکم راه راه -- Skipjack or stripe-bellied bonito 03023300
ـ ـ بیگ آی -- Bigeye tunas (Thunnus obesus) 03023400
ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس (Thunnus thynus, thunnus orientalis) -- Atlantic and pacific bluefin tunas 03023500
ـ ـ تن بلوفین جنوب -- Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) 03023600
ـ ـ سایر -- Other 03023900
-- شاه‌ماهی (Clupea harengus, Clupea pallasii) -- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) 03024100
-- ماهی آنچوی. -- Anchovies (Engraulis spp.) 03024200
-- ماهی ساردین‌ (Sardine pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp.)، شاه‌ماهی کوچک (sprsttus sparttus) -- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinella (Sardinella spp.) brisling or sprats (sprattus sparttus) 03024300
ـ ـ ماهی مکرل: (scomber scombrus, scomber australasicus, comber japonicus) --Mackerel (scomber scombrus, scomber australasicus, comber japonicus): 030244
ـ ـ ـ بلومکرل --- bluemackerel 03024410
ـ ـ ـ سایر --- other 03024490
ـ ـ جک و هورس مکرل -- Jack and horse mackerel (Trachurus spp) 03024500
ـ ـ کوبیا -- Cobia (Rachycentron Canadum) 03024600
ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی -- (xiphias gladius) 03024700
ـ ـ سایر -- other 03024900
-- ماهی کاد -- Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 03025100
-- ماهی هاد داک -- Haddock (Melanogrammus aeglefinus) 03025200
-- زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens) (Pollachius virens) -- Coalfish 03025300
-- ماهی هیک (Merluccius spp. Urophycis spp.) -- Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.) 03025400
-- زغال ماهی آلاسکا (تراگرا کالکوگراما) Alaska Pollack (Theragra chalogramma) -- 03025500
-- ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) -- blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 03025600
-- سایر -- Other 03025900
ـ ـ‌ تیلاپیا (Oreochromis spp.) -- Tilapias (Oreochromis spp.) 03027100
ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.) -- Catfish (Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.) 03027200
ـ ـ ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچیتس، گونههای سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما) piceus, Catla Catla, Labeo spp.,Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp) -- Carp (Cyprinus spp., carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon 03027300
ـ ـ مارماهی (Anguilla spp.) -- Eels (Anguilla spp.) 03027400
ـ ـ سایر -- Other 03027900
ـ ـ‌ سگ‌ماهی و سایر کوسه‌ماهی‌ها -- Dogfish and Other sharks 03028100
ـ ـ سفره ماهی (Rajidae) -- Rays and skates (Rajidae) 03028200
ـ ـ ماهی نیش‌دندان (Dissostichus spp.) -- Toothfish (Dissostichus spp.) 03028300
ـ ـ ماهی سی‌باس (Dicentrarchus spp.) -- Seabass (Dicentrarchus spp.) 03028400
ـ ـ ماهی سی‌بریم (Sparidae) -- Seabrean (Sparidae) 03028500
ـ ـ سایر -- Other 03028900
ـ ـ جگر، تخم و منی -- Livers, roes and milt 03029100
ـ ـ بالههای کوسه -- Shark fins 03029200
ـ ـ سایر -- Other 03029900
ماهی، یخ‌زده، بهاستثنای فیله ماهی و سایر قسمت‌های گوشت ماهی‌های مشمول شماره 04/03. Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304. 0303
ـ ـ ماهی آزاد ریز شمال کلمبیا -- Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka) 03031100
ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام -- Other Pacofic salmon (Oncorhynchus, gorbuscha Oncorgynchus keta, Oncorthynchus tschawytscha, Oncorthynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) 03031200
ـ ـ ماهی‌های آزاد اقیانوس اطلس (salmo salar) و ماهی آزاد دانوب (hucho hucho) - - Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) 03031300
ـ ـ ماهی قزل‌آلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) -- Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 03031400
ـ ـ‌ سایر -- Other 03031900
ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp.) -- Tilapias (Oreochromis spp.) 03032300
ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp) -- Catfish (Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp) 03032400
ـ ـ ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچیتس، گونههای سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی ، گونههای مگالوبراما) idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) -- Carp (Cyprinus spp., carassius spp., Ctenopharyngodon 03032500
ـ ـ مارماهی (Anguilla spp) -- Eels (Anguilla spp) 03032600
ـ ـ سایر -- Other 03032900
ـ ـ هالیبوت Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis) -- Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 03033100
ـ ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes platessa) -- Plaice (Pleuronectes platessa) 03033200
ـ ـ کفشک ماهیان «Sole» (گونه Solea) -- Sole (Solea spp.) 03033300
ـ ـ ماهیهای توربوت (پستا ماکسیما) -- Turbots (Psetta maxima) 03033400
ـ ـ سایر -- Other 03033900
ـ ـ تن سفید یا ژرمون (Thunnus alalunga) -- Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) 03034100
ـ ـ یلوفین (Thunnus albacares) -- Yellowfin tunas (Thunnus albacares) 03034200
ـ ـ اسکیپ جک یا بونیتو با شکم راه راه -- Skipjack or stripe-bellied bonito 03034300
ـ ـ تن بسیار چرب و چاق(Thunnus obesus) -- Bigeye tunas (Thunnus obesus) 03034400
ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس اطلس و آرام (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) -- Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) 03034500
ـ ـ تن قرمز جنوب (Thunnus maccoyii) -- Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) 03034600
ـ ـ سایر -- Other 03034900
ـ ـ شاه‌ماهی‌ها (Clupea harengus, Clupea Pollasii) -- "Herrings" (Clupea harengus, Clupea Pallasii) 03035100
ـ ـ ساردین‌ها (Sardina pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp)، شاه‌ماهی کوچک (Sprattus sprattus) -- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp), Sardinella (Sardinella spp), brisling or sprats (Sprattus sprattus) 03035300
ـ ـ ماهی مکرل : (Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus) -- mackerel (Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus): 030354
ـ ـ ـ بلو مکرل --- Blue mackerel 03035410
ـ ـ ـ سایر --- Other 03035490
ـ ـ ماهی جک و هورس مکرل (Trachurus spp) -- Jack and horse mackerel (Trachurus spp) 03035500
ـ ـ ماهی کوبیا(Rachycentron canadum) -- Cobia (Rachycentron canadum) 03035600
ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius) -- Swordfish (Xiphias gladius) 03035700
ـ ـ سایر -- Other 03035900
ـ ـ ‌ماهی کاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius) -- Cod (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 03036300
ـ ـ ماهی هداک (Melanogrammus aeglefinus) -- Haddock (Melanogrammus aeglefinus) 03036400
ـ ـ زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens) (Pollachius virens) -- Coalfish 03036500
ـ ـ ماهی هیک (Merluccius spp. Urophycis spp.) -- Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.) 03036600
ـ ـ زغال ماهی آلاسکا (تراگراکالکوگراما) -- Alaska Pollack (Theragra chalcogramma) 03036700
ـ‌‌ ـ ماهی‌بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis) -- blue whitings (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis) 03036800
ـ ـ سایر -- Other 03036900
ـ ـ سگ ماهی و انواع کوسه‌ها -- Dogfish and Other sharks 03038100
ـ ـ سفره ماهی (Rajidae) -- rays and skates (Rajidae) 03038200
ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.) -- Toothfish (Dissostichus spp.) 03038300
ـ ـ ماهی سی‌باس (Dicentrarchus spp.) -- Seabass (Dicentrarchus spp.) 03038400
ـ ـ سایر -- Other 03038900
« قبلی [5] [4]   [2] [1] بعدی »