ليست کد تعرفه و اولويت هاي کالاهاي گمرکي (1394)
* جهت دسترسی به اطلاع بروزتر از لینک ذیل استفاده فرمائید:

جستجو براساس نام کالا / کد تعرفه:  

شرح کالا شرح کالا (انگلیسی) کد تعرفه
اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده. Live horses, asses, mules and hinnies. 0101
ـ ـ حیوانات مولد نژاد خالص -- pure – bred breeding animals: 01012100
ـ ـ سایر: -- other: 010129
ـ ـ ـ اسب برای مسابقه --- Horse for race 01012910
ـ ـ ـ سایر --- Other 01012990
ـ الاغ - Asses 01013000
ـ سایر - Other 01019000
حیوانات زنده از نوع گاو. Live bovine animals. 0102
ـ ـ مولد نژاد خالص: -- pure – bred breeding animals: 010221
ـ ـ ـ گاو شیری --- Milk cow 01022110
ـ ـ ـ گاو گوشتی --- Beef cattle 01022120
ـ ـ ـ سایر --- Other 01022190
ـ ـ سایر -- other 01022900
ـ ـ مولد نژاد خالص -- pure – bred breeding animals 01023100
ـ ـ سایر -- other 01023900
ـ سایر - Other 01029000
حیوانات زنده از نوع خوک. Live swine. 0103
ـ مولد نژاد خالص - Pure-bred breeding animals 01031000
ـ ـ به وزن کمتر از 50 کیلوگرم -- Weighing less than 50 kg 01039100
ـ ـ به وزن 50 کیلوگرم یا بیشتر -- Weighing 50 kg or more 01039200
حیوانات زنده از نوع گوسفند و بز. Live sheep and goats. 0104
ـ از نوع گوسفند : - Sheep: 010410
ـ ـ ـ گوسفند مولد نژاد خالص --- Purebreed producer sheep 01041010
ـ ـ ـ سایر --- Other 01041090
ـ از نوع بز: - Goats: 010420
ـ ـ ـ بز مولد نژاد خالص --- Pure-bred breeding animals 01042010
ـ ـ ـ سایر --- Other: 01042090
ماکیان زنده یعنی مرغان خانگی، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار. Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls. 0105
ـ ـ غازها -- Geese 01050014
ـ ـ مرغ شاخدار -- Guinea fowls 01050015
ـ ـ مرغ و خروس: -- Fowls of the species Gallus domesticus: 010511
ـ ـ ـ جوجه اجداد گوشتی یکروزه --- meat ancestor pullet 01051110
ـ ـ ـ جوجه مادر گوشتی یکروزه --- mother meat pullet 01051120
ـ ـ ـ جوجه اجداد تخم‌گذار یکروزه --- Ancestor’pullet laying egg 01051130
ـ ـ ـ جوجه مادر یکروزه تخم‌گذار --- Masther pullet laying egg 01051140
ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی --- Meat one-day pullet 01051150
ـ ـ ـ جوجه یکروزه تخمگذار --- one-day pullet laying egg 01051160
ـ ـ ـ سایر --- Other 01051190
ـ ـ بوقلمون: -- Turkeys: 010512
ـ ـ ـ مولد نژاد خالص --- Pure-bred breeding 01051210
ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون --- One day Pullet meat of turkey 01051220
ـ ـ ـ سایر --- Other 01051290
ـ ـ مرغابی‌ها -- Ducks 01051300
ـ ـ مرغان خانگی (Gallus domesticus): domesticus: -- Fowls of the Species Gallus 010594
ـ ـ ـ مرغ هیبرید تجاری --- Trading Hybird Poultry 01059410
ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار --- Laying Pullets Poultry 01059420
ـ ـ ـ سایر --- Other 01059490
ـ ـ سایر -- Other 01059900
سایر حیوانات زنده. Other live animals. 0106
ـ ـ میمون‌ها (Primates): -- Primates: 010611
ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی) --- For research (medical, laboratories and antisera production) 01061110
ـ ـ ـ سایر --- Other 01061190
-- نهنگ‌ها، دولفین‌ها و خوک‌های دریایی (پستانداران از راسته Cetacea)، نهنگ‌های کوچک دریایی و گاو دریایی (Dugangs) (پستانداران از راسته Sirenia)، خوک‌های دریایی، شیر دل دریایی و گراز ماهی‌ها (پستانداران از گونه pinnipedio): -- Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); Manatees and dugongs, (mammals of the order sirenia); seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia) 010612
--- برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی) --- For research (medical, laboratories and antisera production) 01061210
ـ ـ ـ سایر --- Other 01061290
ـ ـ شترها و سایر گونه‌های شتر (Camelidae) -- Camels and other camelids (Camelidae) 01061300
ـ ـ خرگوش‌ها و خرگوش‌های صحرایی -- rabbits and hares 01061400
ـ ـ سایر: -- Other: 010619
ـ ـ ـ سگ و گربه معمولی --- Dogs and cats 01061910
ـ ـ ـ سگ ‌و‌گربه ‌برای‌ تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی و تربیت شده پلیس و راهنما --- Dogs and cats for medical research and laboratories; and for use by the police as trained dogs and dogs for guiding 01061920
ـ ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی --- Other for medical research and laboratories 01061930
ـ ـ ـ سایر --- Other 01061990
ـ خزندگان (از جمله مار و لاک‌پشت دریایی): - Reptiles (including snakes and turtles): 010620
ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی‌ و سرم‌سازی) --- For research, (medical, laboratories and antisera production) 01062010
ـ ـ ـ سایر --- Other 01062090
ـ ـ پرندگان شکاری: -- Birds of prey: 010631
ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی‌ و سرم ‌سازی) --- For research, (medical, laboratories and antisera production) 01063110
ـ ـ ـ سایر --- Other 01063190
ـ ـ طوطی‌ها (ازجمله طوطی معمولی، طوطی کوچک دم‌دراز، طوطی بزرگ آمریکای‌جنوبی با دم بلند و طوطی استرالیا یا هند با کاکل زرد یا قرمز): -- Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos): 010632
ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشکی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی --- For research, (medical, laboratories and antisera production) 01063210
ـ ـ ـ سایر --- Other 01063290
-- شترمرغ‌ها -- Ostriches;emus (Dromaius novaehollandiae): 010633
ـ ـ ـ شترمرغ بالغ مولد --- adult ostrich 01063310
ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی --- Dromaius (novaehollondiae) 01063320
ـ ـ ـ جوجه یکروزه شترمرغ --- One – day Pullet Striches 01063330
ـ ـ ـ سایر --- Other 01063390
ـ ـ سایر: -- Other: 010639
ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی‌ و سرمسازی) --- For research, (medical, laboratories and antisera production) 01063910
ـ ـ ـ پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ --- ornamental birds, including canaries, budgies and finches 01063920
ـ ـ ـ سایر --- Other 01063990
ـ ـ زنبورها: -- beese : 010641
ـ ـ ـ کلنی زنبور عسل --- Colony of honey bees 01064110
ـ ـ ـ ملکه زنبور عسل --- Queen of honey bees 01064120
ـ ـ ـ سایر --- other 01064130
ـ ـ سایر --other 01064900
ـ سایر: - Other: 010690
ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی ‌و سرمسازی) --- For research, (medical laboratories and antisera production) 01069010
ـ ـ ـ عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده کنترل‌کننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه) --- Micro organism ingredietnt (Live ingredients that eantral diseouse and weed) 01069020
ـ ـ ـ سایر --- Other 01069090
گوشت حیوانات از نوع گاو، تازه یا سردکرده. Meat of bovine animals, fresh or chilled. 0201
ـ لاشه یاشقه: - Carcasses and half-carcasses: 020110
ـ ـ ـ گوساله (Veal) ---Veal 02011010
ـ ـ ـ سایر ---Other 02011090
ـ سایر قطعات با استخوان: - Other cuts with bone in: 020120
ـ ـ ـ ران --- Hind quarter 02012010
ـ ـ ـ راسته --- Strip loin 02012020
ـ ـ ـ سردست و سینه --- Fore quarter cuts 02012030
ـ ـ ـ سایر --- Other 02012090
ـ بی‌استخوان: - Boneless: 020130
ـ ـ ـ ران --- Hind quarter 02013010
« قبلی [3] [2] [1]