1. دریافت فایل صورتجلسه سی و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1396/1/30)

2. دریافت فایل صورتجلسه سی و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1396/3/3)

3. دریافت فایل صورتجلسه سی و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1396/3/31)

4. دریافت فایل صورتجلسه سی و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1396/4/28)

5. دریافت فایل صورتجلسه سی و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1396/5/25)

6. دریافت فایل صورتجلسه سی و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1396/6/29)

7. دریافت فایل صورتجلسه سی و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1396/7/26)

8. دریافت فایل صورتجلسه سی و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1396/8/24)

9. دریافت فایل صورتجلسه چهلم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1396/9/29)

10. دریافت فایل صورتجلسه چهل و یکم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1396/10/27)

11. دریافت فایل صورتجلسه چهل و دوم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1396/11/25)

12. دریافت فایل صورتجلسه چهل و سوم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1396/12/23)

13. دریافت فایل صورتجلسه چهل و چهارم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1397/1/29)

14. دریافت فایل صورتجلسه چهل و پنجم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1397/2/26)

15. دریافت فایل صورتجلسه چهل و ششم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1397/3/30)

16. دریافت فایل صورتجلسه چهل و هفتم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1397/4/27)

17. دریافت فایل صورتجلسه چهل و هشتم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1397/5/24)

18. دریافت فایل صورتجلسه چهل و نهم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1397/6/21)

19. دریافت فایل صورتجلسه پنجاهم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1397/7/25)

20. دریافت فایل صورتجلسه پنجاه و یکم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1397/8/30)

21. دریافت فایل صورتجلسه پنجاه و دوم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1397/9/28)

22. دریافت فایل صورتجلسه پنجاه و سوم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1397/10/26)