فرم ثبت نام ویژه اعضای تشکل های اقتصادی - موسسه آیتک (ITECC)

1) دوره انتخابی * :
 کارگاه آموزشی اصول و شیوه برگزاری نمایشگاه
2) نام و نام خانوادگی شرکت کننده * :
3) کد ملی * :
4) رشته تحصیلی * :
5) مقطع تحصیلی * :
6) نام تشکل:
7) سمت:
8) آدرس * :
9) تلفن ثابت:
10) تلفن همراه * :
11) فکس:
12) آدرس ایمیل * :
13) شماره شناسه ملی تشکل:

«